Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, który obowiązuje wszystkich inwestorów planujących realizację biznesów i budowli znacznie zanieczyszczających środowisko naturalne. Wszelkie dokumenty składa się w odpowiednim urzędzie gminy. Stosowne organy władzy po zapoznaniu się z wytycznymi, wydają pozwolenie, które jest przepustką do rozpoczęcia wszelkich prac.Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia powinna zawierać wiele szczegółowych informacji, w tym wytyczne o:

• powierzchni nieruchomości, jej dokładnym położeniu, obecności obiektów budowlanych, dotychczasowej szacie roślinnej, sposobie wykorzystania gospodarki przestrzennej. Na tym etapie podaje się także każde przekształcenie terenu, raport inwentaryzacji roślin jeśli w obrębie nieruchomości takie występują

• szczegółach danego przedsięwzięcia, tj. o rodzaju projektu, jego skali, dokładnym usytuowaniu. W tym wypadku głównymi wytycznymi stają się zapisy zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9.11.2010 roku traktujących o przedsięwzięciach, które mogą znacznie oddziaływać na środowisko naturalne (Dz.U.2010.213.1397). Ważne jest, aby w karcie informacyjnej przedsięwzięcia zawrzeć należy także planowaną ilość zużytych surowców, skalę produkcyjną itp. Miejsce należy oznaczyć na specjalnie przygotowanej mapie oraz dołączyć opis kierunków zagospodarowania przestrzeni

• rodzaj zastosowanych technologii – ten punkt jest szczególnie ważny, ponieważ warunkuje fakt, czy dany projekt zaliczony zostanie do przedsięwzięć negatywnie oddziałujących na środowisko naturalne. To dlatego tak istotne jest to, żeby dokładnie opisać każdy element innowacyjnych technologii, które zamierzamy zastosować. Tutaj zazwyczaj szczegółowo określa się także wszelkie etapy produkcji, procesy powstawania i gromadzenia odpadów, emisje gazów do powietrza czy powstawanie ścieków

• szacowanej ilości wykorzystanej wody, materiałów, energii, paliw czy surowców. Tutaj ważne są bardzo konkretne dane liczbowe, które mają przełożenie na stan rzeczyKarta informacyjna przedsięwzięciawisty

• innych wariantach projektu – np. należy zwrócić szczególną uwagę na drogi dojazdowe. Powinny one spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa i odpowiadać wytycznym bezpieczeństwa ruchu drogowego warunkowanym przez prawo. Należy zwrócić szczególną uwagę na przedstawienie różnych wariantów technologii, korzystnych zarówno pod kątem ustawy, jak i interesów inwestora.

• Rozwiązaniach chroniących środowisko. Warto je szczególnie wyakcentować, ponieważ właściwy organ opiniujący może zgodzić się na rezygnację z posiadania raportu o oddziaływaniu na środowisko. To znaczna oszczędność czasu i pieniędzy. W tym punkcie zawierają się m.in. izolacje cieplne, wentylatory, unikanie dużych hałasów czy energooszczędne żarówki

• ewentualnym transgenicznym oddziaływaniu na środowisko

• należy także sporządzić raport o obszarach chronionych, które są objęte różnymi programami ochrony przyrody.

Wzór dokumentu do pobrania -> tutaj
 
Karta informacyjna przedsięwzięcia